Vårt nettverk: leverandører, forbindelser og nyttige lenker

I forbindelse med vårt arbeid med å bygge nettverk på tvers av landegrensene, vil vi gjerne gjøre oppmerksom på noen interessante initiativer og ressurser:

Jordsamvirket: Svartjordfonde

Allmennyttig gavefond for støtte av jordbruksprosjekter i Ukraina og for kulturbefruktning mellom Øst og Vest. (Dette er ”det andre barnet” til Marianne og Raphael…) Støttes bl. a. gjennom salget av BALDRON produktene. www.freearth.org

Jordsamvirket: Flowfond

Allmennyttig gavefond for støtte av fremtidsprosjekter innen pedagogikk og teknologi. Støttes bl. a. gjennom salget av BALDRON produktene. (Dette er ”søsken” til Svartjordfondet, med ”Jordsamvirket ” som felles paraply) – ikke noe særlig aktiv for tiden men kommer tilbake www.flowfond.org

Senter for Livshjelp

Et veilednings- og informasjonssenter med tverrfaglig virksomhet i musikk i medisinen, terapeutisk lyd, Tomatismetodenblomstermedisin og nye terapier basert på energiforskning (Enhetsterapi). Ledet av legenAudun Myskja og homøopaten Reidun Myskja. www.livshjelp.no

Folkets Strålevern

Våre produkter mot elektrosmog skal gi deg umiddelbar beskyttelse – mens vi samtidig må stå sammen for å få politisk gjennomslag for et el-trygt miljø i landet, spesielt for barna. Folkets Strålevern er en fagkyndig og uavhengig institusjon – og dermed et viktig alternativ til „Statens Strålevern“ som pga sin tilknytning til mobilindustriens interesseorganisasjoner har mistet sin troverdighet. Folkets Strålevern er uredd og dyktig i denne politiske debatten. BALDRON støtter aktivt Folkets Strålevern sitt arbeid! www.strålevern.no

Norges Miljøvernforbund

Våre produkter mot elektrosmog skal gi deg umiddelbar beskyttelse – mens vi samtidig må stå sammen for å få politisk gjennomslag for et el-trygt miljø i landet, spesielt for barna. Norges Miljøvernforbund har stilt seg i fronten i denne kampen mot bl.a. mobilmaster i skolegårder og trådløse nettverk i klasserom og indre byer. BALDRON støtter aktivt NMF sitt arbeid! www.nmf.no

Cultura Bank

En bank med fokus på etikk og bærekraft. www.cultura.no

Antroposofi i Norge – nett

Kalender over arrangementer, informasjon om foredrag, artikler og arbeidssteder. www.antroposofi.no

Friskehus v/ Eva Svarverud

Mail: Eva_Svarverud@hotmail.com tlf: (+47) 934 11 545 eller tlf: (+45)  20 65 58 36 www.betterandbetter.no

Godt Vann / Vitale Livsrom

Barbara Hagen: Norsk distributør for vår glaskaraffel for gjenbeliving av drikkevann. Gamle Drammensvei 48 – 1369 Stabekk, Telefon: + 47 67 58 90 68 Mobil: + 47 911 88 999 www.vitalelivsrom.no

LiliO Design

Webdesign for bevisste surfere. Mathias Bolt Lesniak, Oksval terr. 28c, 1450 Nesoddtangen, Telefon: (+47) 473 28 734 www.lilio.com

Grønn Gourmet

Bente Westergaards firma for økologisk matglede: Kokekurs og kokelærer-utdanning, Gourmet Café i Oslo sentrum. www.gronngourmet.no   _____________________________________________________________________________________

 Unser Netzwerk: Lieferanten, Verbänden und nützliche Links

Im Zusammenhang mit unseren Bemühungen um Netzwerke über Grenzen hinweg zu bauen, werden wir gerne tun beachten Sie einige interessante Initiativen und Ressourcen:
Jordsamvirket: Svartjordfonde

Karitative Fonds für landwirtschaftliche Projekte in der Ukraine und kulturelle Befruchtung zwischen Ost und West zu unterstützen. (Dies ist die „zweite Kind“ Marianne und Raphael …) Unterstützte bl. a. durch den Verkauf von BALDRON Produkte. www.freearth.org
Jordsamvirket Flussfonds

Karitative Fonds für zukünftige Projekte in Bildung und Technologie zu unterstützen. Unterstützte bl. a. durch den Verkauf von BALDRON Produkte. (Dies ist die „Geschwister“ auf die Black Earth Fund, mit „Jordsamvirket“ als gemeinsames Dach) – nichts im Moment besonders aktiv, aber komm zurück www.flowfond.org
Centre for Life Hilfe

Eine Anleitung und Informationszentrum mit interdisziplinärer Aktivitäten in der Musik in der Medizin, therapeutische Ton, Tomatis-Methode, Blumen Medizin und neue Therapien, die auf Energie (Einheit Therapie). Vom Arzt Audun Myskja und Homöopathen Reidun Myskja geführt. www.livshjelp.no
Menschen Strahlen

Unsere Produkte gegen Elektrosmog kann Ihnen sofortigen Schutz – während muss auch zusammenstehen, um politische Zustimmung für einen elektrischen sicheren Umgebung auf dem Land zu bekommen, vor allem für Kinder. Menschen Radiation ist eine kompetente und unabhängige Institution – und damit eine wichtige Alternative zu „NRPA“, die wegen ihrer Verbindung zu den mobilen Industrieverbände ihre Glaubwürdigkeit verloren haben. Menschen Strahlung ist furchtlos und Mann auf diesem politischen Debatte. BALDRON unterstützt aktiv die Menschen Strahlen ihre Arbeit! www.strålevern.no
Grüne Krieger

Unsere Produkte gegen Elektrosmog kann Ihnen sofortigen Schutz – während muss auch zusammenstehen, um politische Zustimmung für einen elektrischen sicheren Umgebung auf dem Land zu bekommen, vor allem für Kinder. Grüne Krieger haben sich vor in diesem Kampf gegen einschließlich gelegt Fahrgerüste Schulhöfen und drahtlose Netzwerke in den Klassenräumen und Innenstädten. BALDRON unterstützt aktiv NMF ihre Arbeit! www.nmf.no
Cultura Banküber

Eine Bank mit Fokus auf Ethik und Nachhaltigkeit. www.cultura.no
Anthroposophie in Norwegen – net

Veranstaltungskalender, Informationen über die Vorträge, Artikel und Arbeitsstätten. www.antroposofi.no
Friskehus v / Eva Svarverud

Mail: Eva_Svarverud@hotmail.com Tel: (+47) 934 11 545 oder Tel: (+45) 20 65 58 36 www.betterandbetter.no
Brunnenwasser / Vitale Wohnfläche

Barbara Hagen: norwegischen Distributor für unsere Glaskanne für gjenbeliving von Trinkwasser. Alt Drammensvei 48-1369 Mitglieder, Telefon: + 47 67 58 90 68 Mobil: + 47 911 88 999 www.vitalelivsrom.no
Lilio Design-

Webdesign für bewussten Surfer. Mathias Bolt Lesniak, Oksval terr. 28c, 1450 Nesoddtangen, Telefon: (+47) 473 28 734 www.lilio.com
Grün Gourmet

Bente Westergaard Gesellschaft für ökologische Genuss: Kochkurse und Kochlehrerbildung, Gourmet Café in der Innenstadt von Oslo. www.gronngourmet.no