Vi er:

Koordinator og hovedansvarlig for testingen:

Ingelin Sevåg Vestly

Ingelin Sevåg Vestly, født 1980, er utdannet Klinghardt-terapeut fra Norge og fra Tyskland og USA, hvor hun har fulgt alle kurstrinnene med Dietrich Klinghardt selv.  Hun er nå også godkjent som lærer i Norge for ART 1 av Dietrich Klinghardt selv og av Institutt for nevrobiologi  i Østerrike/Tyskland.Ingelin har ansvaret for arbeidet i øvingsgruppene. Ved siden av sin utdanning som Klinghardt-terapeut, har Ingelin utdanning i homeopati med medisin grunnfag, dessuten en bachelor i eurytmi(bevegelseskunst) fra England og Norge, med videreutdanning i pedagogikk og et fordypningsår i billedkunst, samt 2 1/2 års studier i teologi fra Tyskland. Hun har arbeidet som klasselærer på mellomtrinnet i 4 år. For tiden arbeider hun med oppbyggingen av miljømedisinutdanningen i Norge, samtidig som hun driver klinikk for testing og avgiftning etter og i samarbeid med Dr. Klinghardt. Ved siden av sitt terapeutiske arbeid, driver hun sin lille hyttegård med hester, sauer, høner, ender og kaniner, duer, skilpadde, hunder og katt, sammen med sin samboer Renzo Celani.

 Renzo Celani

Renzo Celani er medisinsk klarsynt og healer fra Tyskland/ Italia. Han bor og arbeider i Ås, Norge, sammen med Ingelin. Renzo har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med dr. Klinghardt, og har opparbeidet en betydelig fagkompetanse.  Renzo er forsket på ved mange anerkjente institutter, bl.a. ved Instituttet til Prof. Popp i Tyskland. Han har også gjennomført en lang rekke behandlinger i samarbeid med leger/tannleger som har fulgt hans arbeid med observasjon og bl.a. varmesøkende instrumenter. Han var den første medisinske healeren hvor det ble slått fast at han har evnen til å regulere og endre varmeutstrålingen og lysutstrålingen fra hendene. Renzo og Ingelin samarbeider i testing og behandling, både med mennesker og dyr.

Organisering av utdanningene; testing og rådgiving:

Marianne Kleimann Sevåg

Marianne Kleimann Sevåg er terapeut og gründer. Hun har arbeidet som lærer i 28 år, både i ungdomsskole og på videregående trinn, barnetrinn og barnehage, omtrent i den rekkefølgen, dessuten med studenter og voksne. Tidlig engasjerte hun seg i arbeidet for å beholde seksåringene i barnehagen, og utga i den forbindelse boka ”Amputert barndom” i 1992. I de senere årene har hun arbeidet stadig mer innenfor det terapeutiske feltet, med enhetsterapi, mentalfelt-terapi, miljømedisin og veiledning. Hun har engasjert seg i pedagogisk utviklingsarbeid og forskning, bl.a. med en mastergrad i Environmental Educaton, og holdt tallrike foredrag og seminarer. Marianne er initiativtaker til etableringen av Jordsamvirket og Svartjordfondet, se www.freearth.org og er spesielt opptatt av alt som gror, av landskapsutvikling, jordbruk og økologiske hus, av barn og småbarnsfamilienes situasjon generelt.

Ralph Raphael Kleimann

Ralph Raphael Kleimann er gründer, terapeut og nettverksbygger, med en bred faglig bakgrunn. Han er oppvokst på gård, er lærer fra Tyskland, språkformer (kunstnerisk og terapeutisk bruk av språk) fra Sveits og har dessuten studert i USA, Italia, Hellas og Norge. Raphael er utdannet enhetsterapeut (hos Dr. med. Audun Myskja). Han har arbeidet som terapeut, lærer og trepleier, med et stort engasjement for jordbruk. I 2000 startet han forskningsinitiativet FIABE om blomstermedisin, som siden har ført til utviklingen av BALDRON Mistel-Tre-Essensene. På grunn av hans el-følsomhet, har han siden 2008 videreutviklet firmaet BALDRON til Norges eneste totalleverandør for måleapparater og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling (se www.emf-norge.no). Raphael er flittig brukt som foredragsholder og spesielt engasjert i organisering av seminarer, symposier og utdanninger i regi av BALDRON Ideelle Forening. ( se www.elsymposium.org og www.vannsymposium.no og www.husoghelse.no og www.lyskinesiologi.no )
Ralph-Raphael og Marianne er partnere i livet og i en rekke kulturelle og pedagogiske initiativ. De to deler en kjærlighet for Rudolf Steiners spirituelle vitenskap.
_____________________________________________________________________________
Wir sind:

Ingelin Sevag Vestly
Renzo Celani
Marianne Kleimann Sevag
Ralph Raphael Kleimann

Koordinator und in erster Linie für die Prüfung zuständig:
Ingelin Sevag Vestly

Ingelin Sevag Vestly, im Jahr 1980 geboren, studierte Klinghardt Therapeuten aus Norwegen und Deutschland und den Vereinigten Staaten, wo sie alle Kurse Schritte Dietrich Klinghardt selbst gefolgt. Sie ist jetzt auch als Lehrer in Norwegen für ART 1 von Dietrich Klinghardt selbst und durch das Institut für Neurobiologie in Österreich / Tyskland.Ingelin für die Arbeit in der Praxis Gruppen verantwortlich zugelassen. Neben seiner Ausbildung Klinghardt Therapeut hat Ingelin Ausbildung in Homöopathie Medizin Stiftung neben einem Bachelor in der Eurythmie (Bewegungskunst) aus England und Norwegen, mit Aufbaustudium in Pädagogik und einer fordypningsår in bildender Kunst sowie 2 1/2 Jahren Studium in Theologie aus Deutschland. Sie hat als Klassenlehrer in der Mittelschule in 4 Jahren gearbeitet. Derzeit arbeitet sie mit der Struktur der umweltmedizinischen Ausbildung in Norwegen, während sie läuft Klinik für Tests und Entgiftung von und in Zusammenarbeit mit Dr. Klinghardt. Neben seiner therapeutischen Arbeit, führt sie ihr kleines Häuschen Bauernhof mit Pferden, Schafen, Hühnern, Enten und Kaninchen, Tauben, Schildkröten, Hunde und Katzen, zusammen mit seinem Partner Renzo Celani.
Renzo Celani
Renzo Celani medizinische Hellseher und Heiler aus Deutschland / Italien. Er lebt und arbeitet in Ås, Norwegen, zusammen mit Ingelin. Renzo ist seit vielen Jahren eng mit Dr. Klinghardt gearbeitet und hat ein umfangreiches Know-how aufgebaut. Renzo wird von vielen namhaften Instituten, einschließlich erforscht am Institute of Prof. Popp Deutschland. Er hat außerdem eine breite Palette von Behandlungen in Zusammenarbeit mit Ärzten / Zahnärzten, die seine Arbeit mit Beobachtung und auch befolgt haben Wärmebild Instrumente. Er war der erste medizinische Heiler, wo festgestellt wurde, dass er die Fähigkeit hat, die Wärmestrahlung und Lichtemission von Händen zu regulieren und zu ändern. Renzo und Ingelin kooperieren bei der Prüfung und Behandlung sowohl bei Menschen und Tieren.

Organisation von Ausbildungen; Tests und Beratung:
Marianne Kleimann Sevag

Marianne Kleimann Sevag ist Therapeut und Unternehmer. Sie hat als Lehrer seit 28 Jahren, sowohl in unteren und oberen Sekundarstufe arbeitete, Kinder treten und Kindergarten, in etwa in dieser Reihenfolge im Übrigen mit den Studenten und Erwachsene. Früh engagierte sich bei den Bemühungen um Sechsjährigen im Kindergarten zu erhalten, und in dieser Hinsicht das Buch “Amputierten Kindheit” im Jahr 1992. In den letzten Jahren hat sie immer im therapeutischen Bereich arbeitete veröffentlicht, mit Einheit Therapie, psychische Magnetfeldtherapie, Umweltmedizin und Anleitung . Sie hat in der Bildungsentwicklung und Forschung, einschließlich beteiligt Master in Umwelt educaton und hielt zahlreiche Vorträge und Seminare. Marianne ist der Initiator der Schaffung Jordsamvirket und Black Earth Fund finden www.freearth.org und interessiert sich besonders für alles, was wächst der Landschaftsentwicklung, Landwirtschaft und ökologische Häuser, Kinder und Kleinkinder Familien Situation im Allgemeinen.

Ralph Raphael Kleimann

Ralph Raphael Kleimann ist Unternehmer, Therapeuten und Netzwerkbauer, mit einem breiten akademischen Hintergrund. Er wuchs auf einem Bauernhof, ist ein Lehrer aus Deutschland, Sprachformen (künstlerische und therapeutische Verwendung von Sprache) aus der Schweiz und hat sich auch in den Vereinigten Staaten, Italien, Griechenland und Norwegen untersucht. Raphael ist ein Absolvent Einheit Therapeuten (mit Dr. med. Audun Myskja). Er hat als Therapeut, Lehrer und Baumpflege tätig, mit einem großen Engagement für die Landwirtschaft. Im Jahr 2000 begann er Forschungsinitiative fiaba über Blütenessenzen, die seit der Entwicklung von BALDRON Mistel-Drei Essenzen geführt hat. Aufgrund seiner Leistung Empfindlichkeit, hat er seit 2008 entwickelt Unternehmen BALDRON zum einzigen Komplettanbieter für Messinstrumente und Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (siehe www.emf-norge.no). Raphael ist häufig als Redner verwendet und speziell bei der Organisation von Seminaren, Symposien und Ausbildungsprogramme durch BALDRON Nonprofit Association tätig. (Siehe www.elsymposium.org und www.vannsymposium.no und www.husoghelse.no und www.lyskinesiologi.no)
Ralph Raphael und Marianne sind Partner im Leben und in einer Vielzahl von kulturellen und Bildungsinitiativen. Die beiden teilen eine Liebe für Rudolf Steiners Geisteswissenschaft.