Vi er:

Koordinator og hovedansvarlig for testingen:

Ingelin Sevåg Vestly

Ingelin Sevåg Vestly, født 1980, er utdannet Klinghardt-terapeut fra Norge og fra Tyskland og USA, hvor hun har fulgt alle kurstrinnene med Dietrich Klinghardt selv.  Hun er nå også godkjent som lærer i Norge for ART 1 av Dietrich Klinghardt selv og av Institutt for nevrobiologi  i Østerrike/Tyskland.Ingelin har ansvaret for arbeidet i øvingsgruppene. Ved siden av sin utdanning som Klinghardt-terapeut, har Ingelin utdanning i homeopati med medisin grunnfag, dessuten en bachelor i eurytmi(bevegelseskunst) fra England og Norge, med videreutdanning i pedagogikk og et fordypningsår i billedkunst, samt 2 1/2 års studier i teologi fra Tyskland. Hun har arbeidet som klasselærer på mellomtrinnet i 4 år. For tiden arbeider hun med oppbyggingen av miljømedisinutdanningen i Norge, samtidig som hun driver klinikk for testing og avgiftning etter og i samarbeid med Dr. Klinghardt. Ved siden av sitt terapeutiske arbeid, driver hun sin lille hyttegård med hester, sauer, høner, ender og kaniner, duer, skilpadde, hunder og katt, sammen med sin samboer Renzo Celani.

 Renzo Celani

Renzo Celani er medisinsk klarsynt og healer fra Tyskland/ Italia. Han bor og arbeider i Ås, Norge, sammen med Ingelin. Renzo har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med dr. Klinghardt, og har opparbeidet en betydelig fagkompetanse.  Renzo er forsket på ved mange anerkjente institutter, bl.a. ved Instituttet til Prof. Popp i Tyskland. Han har også gjennomført en lang rekke behandlinger i samarbeid med leger/tannleger som har fulgt hans arbeid med observasjon og bl.a. varmesøkende instrumenter. Han var den første medisinske healeren hvor det ble slått fast at han har evnen til å regulere og endre varmeutstrålingen og lysutstrålingen fra hendene. Renzo og Ingelin samarbeider i testing og behandling, både med mennesker og dyr.

Organisering av utdanningene; testing og rådgiving:

Marianne Kleimann Sevåg

Marianne Kleimann Sevåg er terapeut og gründer. Hun har arbeidet som lærer i 28 år, både i ungdomsskole og på videregående trinn, barnetrinn og barnehage, omtrent i den rekkefølgen, dessuten med studenter og voksne. Tidlig engasjerte hun seg i arbeidet for å beholde seksåringene i barnehagen, og utga i den forbindelse boka ”Amputert barndom” i 1992. I de senere årene har hun arbeidet stadig mer innenfor det terapeutiske feltet, med enhetsterapi, mentalfelt-terapi, miljømedisin og veiledning. Hun har engasjert seg i pedagogisk utviklingsarbeid og forskning, bl.a. med en mastergrad i Environmental Educaton, og holdt tallrike foredrag og seminarer. Marianne er initiativtaker til etableringen av Jordsamvirket og Svartjordfondet, se www.freearth.org og er spesielt opptatt av alt som gror, av landskapsutvikling, jordbruk og økologiske hus, av barn og småbarnsfamilienes situasjon generelt.

Ralph Raphael Kleimann

Ralph Raphael Kleimann er gründer, terapeut og nettverksbygger, med en bred faglig bakgrunn. Han er oppvokst på gård, er lærer fra Tyskland, språkformer (kunstnerisk og terapeutisk bruk av språk) fra Sveits og har dessuten studert i USA, Italia, Hellas og Norge. Raphael er utdannet enhetsterapeut (hos Dr. med. Audun Myskja). Han har arbeidet som terapeut, lærer og trepleier, med et stort engasjement for jordbruk. I 2000 startet han forskningsinitiativet FIABE om blomstermedisin, som siden har ført til utviklingen av BALDRON Mistel-Tre-Essensene. På grunn av hans el-følsomhet, har han siden 2008 videreutviklet firmaet BALDRON til Norges eneste totalleverandør for måleapparater og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling (se www.emf-norge.no). Raphael er flittig brukt som foredragsholder og spesielt engasjert i organisering av seminarer, symposier og utdanninger i regi av BALDRON Ideelle Forening. ( se www.elsymposium.org og www.vannsymposium.no og www.husoghelse.no og www.lyskinesiologi.no )
Ralph-Raphael og Marianne er partnere i livet og i en rekke kulturelle og pedagogiske initiativ. De to deler en kjærlighet for Rudolf Steiners spirituelle vitenskap.
_____________________________________________________________________________

We are:

Ingelin Sevåg Vestly
Renzo Celani
Marianne Kleimann Sevåg
Ralph Raphael Kleimann

Coordinator and primarily responsible for testing:
Ingelin Sevåg Vestly

Ingelin Sevåg Vestly, born in 1980, graduated Klinghardt therapist from Norway and Germany and the United States, where she has followed all courses steps Dietrich Klinghardt itself. She is now also approved as a teacher in Norway for ART 1 of Dietrich Klinghardt itself and by the Institute for Neurobiology in Austria / Tyskland.Ingelin responsible for the work in practice groups. Beside his education Klinghardt therapist, has Ingelin education in homeopathy medicine foundation, besides a bachelor in eurythmy (movement art) from England and Norway, with postgraduate studies in pedagogy and a fordypningsår in visual arts, as well as 2 1/2 years of studies in theology from Germany. She has worked as a class teacher in middle school in 4 years. She currently works with the structure of environmental medicine education in Norway, while she runs clinic for testing and detoxification by and in collaboration with Dr. Klinghardt. Alongside his therapeutic work, she runs her little cottage farm with horses, sheep, chickens, ducks and rabbits, pigeons, turtle, dogs and cats, along with his partner Renzo Celani.
Renzo Celani
Renzo Celani medical clairvoyant and healer from Germany / Italy. He lives and works in Ås, Norway, along with Ingelin. Renzo has for many years worked closely with Dr. Klinghardt and has built up a substantial expertise. Renzo is researched by many reputable institutes, including at the Institute of Prof. Popp of Germany. He has also completed a wide range of treatments in collaboration with doctors / dentists who have followed his work with observation and including thermal imaging instruments. He was the first medical healer where it was established that he has the ability to regulate and modify the heat radiation and light emission from hands. Renzo and Ingelin cooperate in testing and treatment, both in humans and animals.

Organization of educations; testing and counseling:
Marianne Kleimann Sevåg

Marianne Kleimann Sevåg is therapist and entrepreneur. She has worked as a teacher for 28 years, both in lower and upper secondary level, children step and kindergarten, roughly in that order, moreover with students and adults. Early engaged herself in efforts to retain six year olds in kindergarten, and published in that regard the book “amputee childhood” in 1992. In recent years she has worked increasingly in the therapeutic field, with unit therapy, mental field therapy, environmental medicine and guidance . She has been involved in educational development and research, including with a Masters in Environmental educaton, and held numerous lectures and seminars. Marianne is the initiator of the creation of Jordsamvirket and Black Earth Fund, see www.freearth.org and is particularly interested in everything that grows, of landscape development, agriculture and ecological houses, children and toddlers families situation in general.

Ralph Raphael Kleimann

Ralph Raphael Kleimann is entrepreneur, therapist and network builder, with a broad academic background. He grew up on a farm, is a teacher from Germany, language forms (artistic and therapeutic use of language) from Switzerland and has also studied in the United States, Italy, Greece and Norway. Raphael is a graduate unit therapist (with Dr. med. Audun Myskja). He has worked as a therapist, teacher and tree care, with a huge commitment to agriculture. In 2000 he started research initiative fiaba about flower essences, which has since led to the development of BALDRON Mistel-Three essences. Because of his power sensitivity, he has since 2008 developed firm BALDRON to the only complete supplier of measuring instruments and protection against electromagnetic radiation (see www.emf-norge.no). Raphael is often used as a speaker and specially engaged in the organization of seminars, symposia and educational programs organized by BALDRON Nonprofit Association. (See www.elsymposium.org and www.vannsymposium.no and www.husoghelse.no and www.lyskinesiologi.no)
Ralph Raphael and Marianne are partners in life and in a variety of cultural and educational initiatives. The two share a love for Rudolf Steiner spiritual science.

Kleimann Sevag