____________________________________________ BALDRON – Ideell Forening & Akademi en non-profit COOPERATIVE FOR FORSKNING OGTERAPI Marianne Kleimann Sevåg og Ralph Raphael Gr. Kleimann 4 Eikestubben 1407 Vinterbro, Norge ____________________________________________
Vis større kart

Veibeskrivelse:

Med bil: Fra Oslo E 18 sørover, retning Göteborg ca 20 km: Etter at den går sammen med E 6 kommer du forbi „Tusenfryd“ (og et renseannlegg med distinkt lukt); neste avkjøring (ved Vinterbro krysset) må du ta av for R 156 mot Nesodden / Drøbak (hvis du kommer inn i tunnelen så har du kjørt for langt): Kjør rett fram gjennom rundkjøringen, det er da altså R 156. Den kjører du ca 3 km sørvestover, forbi Vinterbro kjøpesenter, forbi Shell bensinstasjon, forbi Pollevannet (alt ligger på høyresiden); rett etter Pollevannet ligger en fotgjengerovergang; da tar du av til høyre inn Kjærnesveien. Den kjører du en 600 meter oppover; opp på toppen av bakken tar du av den andre veien til venstre (rett ved postkassene): den heter Eikestubben, og den kjører du 40 meter rett fram, med skarp sving til venstre eter 20 meter, helt til bunnen. Det blide, gule huset er BALDRONs hjem. Sørfra på E 6 tar du av R 156 mot Nesodden (før du kjører inn i tunnelen), men så kjører du  videre nordover langs fjorden istedenfor å ta av til venstre (til Nesodden). Forbi Nesset kiosken og friluftsområdet; den neste veien mot venstre er Kjærnesveien. Den kjører du en 600 meter oppover; oppe på bakken tar du av den andre veien til venstre (rett ved postkassene): den heter Eikestubben, og den kjører du 40 meter rett fram, med skarp sving til venstre etter 20 meter, helt til bunnen. Det blide, gule huset er BALDRONs hjem. Med buss: Ta bussen 541 fra Oslo S, Jernbanetorget i Fred Olsens gate (mellom Karl Johans gate og Prinsens gate). Fra Hovedutgangen, ved ”tigeren” og ”Trafikanten”, går du til venstre på Fred Ohlsens gate, altså sørover, mot sjøen.  – Bussen kjører hver halv time fra 6:35 til 21:35, altså 5 over hel og 5 over halv ( i rushtiden mellom 15:05 og 17:05 til og med hver kvartær, fra 21.35 til 0:35 derimot bare en gang i timen). Kjøretid 23 minutter, da går du av ved stoppestedet ”Askehaug”. (Den ligger etter Vinterbro kjøpesenter og bensinstasjonen, og etter at du har kjørt to kilometer langs Pollevannet, innsjøen på høyresiden). Gå 10 meter tilbake og gå inn i Kjærnesveien, vestover; etter 12 minutter er du oppe på bakken. Da tar du av den andre veien til venstre (rett ved postkassene): den heter Eikestubben, og den går du 40 meter rett fram, med skarp sving til venstre etter 20 meter, helt til bunnen. Det blide, gule huset er BALDRONs hjem. — Velkommen!

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________ BALDRON – Ideal Society & Academy a non-profit COOPERATIVE RESEARCH OGTERAPI Marianne Kleimann Sevåg and Ralph Raphael Gr. Kleimann 4 Eikestubben 1407 Vinterbro, Norway ____________________________________________
View larger map
Directions:

By car: From Oslo E 18 southwards direction Gothenburg about 20 km After that it goes along with E 6 Getting past the “Daisy” (and a purification facility of distinct odor); next exit (by Vinterbrosenteret crossing) take off for R 156 against Nesodden / Drøbak (if you get into the tunnel so you have gone too far): Drive straight through the roundabout, it is then also R 156. The drive about 3 km southwest of, past Vinterbrosenteret mall, past the Shell gas station, past Poll water (all located on the right side); right after Poll water is a crosswalk; when you turn right into Kjærnes road. It runs a 600 meters uphill; up on top of the hill turn of the second road on the left (right mailboxes): it’s called Eikestubben and drive 40 meters straight ahead, with sharp turn left ether 20 meters, until the bottom. The soft yellow house is BALDRONs home. From the south on E 6, take the R 156 towards Nesodden (before running into the tunnel), but as you drive north along the fjord instead turn left (to Nesodden). Past Nesset kiosk and recreation area; the next road to the left is Kjærnes road. It runs a 600 meters uphill; up on the hill takes you off the other way to the left (right mailboxes): it’s called Eikestubben and drive 40 meters straight ahead, with sharp turn left after 20 meters, until the bottom. The soft yellow house is BALDRONs home. By bus: Take bus 541 from Oslo Jernbanetorget in Fred Olsens gate (between Karl Johans gate and Prinsensgate). From the Main output by “tiger” and “Central Station”, go left at Fred Ohlsen street, ie southwards, towards the sea. – The bus runs every half hour from 6:35 to 9:35 p.m., ie 5 past and 5 over half (during rush hour between 3:05 p.m. and 5:05 p.m. even each Quaternary, from 21.35 to 0:35, however only once per hour). Driving 23 minutes, then get off at the stop “Ash-heaps.” (It is located after Vinterbrosenteret mall and petrol station, and after you have driven two kilometers along Poll water, the lake on the right side). Go back 10 meters and go into Kjærnes Road, westward; after 12 minutes you are up on the hill. When you take the second road on the left (right mailboxes): it’s called Eikestubben and it goes to 40 meters straight ahead, with sharp turn left after 20 meters, until the bottom. The soft yellow house is BALDRONs home. — Welcome!