Vårt nettverk: leverandører, forbindelser og nyttige lenker

I forbindelse med vårt arbeid med å bygge nettverk på tvers av landegrensene, vil vi gjerne gjøre oppmerksom på noen interessante initiativer og ressurser:

Jordsamvirket: Svartjordfonde

Allmennyttig gavefond for støtte av jordbruksprosjekter i Ukraina og for kulturbefruktning mellom Øst og Vest. (Dette er ”det andre barnet” til Marianne og Raphael…) Støttes bl. a. gjennom salget av BALDRON produktene. www.freearth.org

Jordsamvirket: Flowfond

Allmennyttig gavefond for støtte av fremtidsprosjekter innen pedagogikk og teknologi. Støttes bl. a. gjennom salget av BALDRON produktene. (Dette er ”søsken” til Svartjordfondet, med ”Jordsamvirket ” som felles paraply) – ikke noe særlig aktiv for tiden men kommer tilbake www.flowfond.org

Senter for Livshjelp

Et veilednings- og informasjonssenter med tverrfaglig virksomhet i musikk i medisinen, terapeutisk lyd, Tomatismetodenblomstermedisin og nye terapier basert på energiforskning (Enhetsterapi). Ledet av legenAudun Myskja og homøopaten Reidun Myskja. www.livshjelp.no

Folkets Strålevern

Våre produkter mot elektrosmog skal gi deg umiddelbar beskyttelse – mens vi samtidig må stå sammen for å få politisk gjennomslag for et el-trygt miljø i landet, spesielt for barna. Folkets Strålevern er en fagkyndig og uavhengig institusjon – og dermed et viktig alternativ til “Statens Strålevern” som pga sin tilknytning til mobilindustriens interesseorganisasjoner har mistet sin troverdighet. Folkets Strålevern er uredd og dyktig i denne politiske debatten. BALDRON støtter aktivt Folkets Strålevern sitt arbeid! www.strålevern.no

Norges Miljøvernforbund

Våre produkter mot elektrosmog skal gi deg umiddelbar beskyttelse – mens vi samtidig må stå sammen for å få politisk gjennomslag for et el-trygt miljø i landet, spesielt for barna. Norges Miljøvernforbund har stilt seg i fronten i denne kampen mot bl.a. mobilmaster i skolegårder og trådløse nettverk i klasserom og indre byer. BALDRON støtter aktivt NMF sitt arbeid! www.nmf.no

Cultura Bank

En bank med fokus på etikk og bærekraft. www.cultura.no

Antroposofi i Norge – nett

Kalender over arrangementer, informasjon om foredrag, artikler og arbeidssteder. www.antroposofi.no

Friskehus v/ Eva Svarverud

Mail: Eva_Svarverud@hotmail.com tlf: (+47) 934 11 545 eller tlf: (+45)  20 65 58 36 www.betterandbetter.no

Godt Vann / Vitale Livsrom

Barbara Hagen: Norsk distributør for vår glaskaraffel for gjenbeliving av drikkevann. Gamle Drammensvei 48 – 1369 Stabekk, Telefon: + 47 67 58 90 68 Mobil: + 47 911 88 999 www.vitalelivsrom.no

LiliO Design

Webdesign for bevisste surfere. Mathias Bolt Lesniak, Oksval terr. 28c, 1450 Nesoddtangen, Telefon: (+47) 473 28 734 www.lilio.com

Grønn Gourmet

Bente Westergaards firma for økologisk matglede: Kokekurs og kokelærer-utdanning, Gourmet Café i Oslo sentrum. www.gronngourmet.no

 

_____________________________________________________________________________________

 

Our network: suppliers, associations and useful links

In connection with our efforts to build networks across borders, we will gladly do note some interesting initiatives and resources:
Jordsamvirket: Svartjordfonde

Charitable gift fund to support agricultural projects in Ukraine and cultural fertilization between East and West. (This is the “second child” Marianne and Raphael …) Supported bl. a. through the sale of BALDRON products. www.freearth.org
Jordsamvirket Flow Fund

Charitable gift fund to support future projects in education and technology. Supported bl. a. through the sale of BALDRON products. (This is the “sibling” to the Black Earth Fund, with “Jordsamvirket” as a common umbrella) – nothing particularly active at the moment but come back www.flowfond.org
Centre for Life Help

A guidance and information center with interdisciplinary activities in music in medicine, therapeutic sound, Tomatis Method, flowers medicine and new therapies based on energy (Unit Therapy). Led by physician Audun Myskja and homeopaths Reidun Myskja. www.livshjelp.no
People Radiation

Our products against electrosmog should give you immediate protection – while also must stand together to get political approval for an electric safe environment in the country, especially for kids. People Radiation is a competent and independent institution – and thus an important alternative to “NRPA” which, because of its connection to the mobile industry associations have lost their credibility. People Radiation is fearless and skilled in this political debate. BALDRON actively supports the People Radiation their work! www.strålevern.no
Green Warriors

Our products against electrosmog should give you immediate protection – while also must stand together to get political approval for an electric safe environment in the country, especially for kids. Green Warriors have placed themselves in front in this battle against including mobile towers schoolyards and wireless networks in classrooms and inner cities. BALDRON actively supports NMF their work! www.nmf.no
Cultura Bank

A bank with a focus on ethics and sustainability. www.cultura.no
Anthroposophy in Norway – net

Calendar of events, information on lectures, articles and work places. www.antroposofi.no
Friskehus v / Eva Svarverud

Mail: Eva_Svarverud@hotmail.com tel: (+47) 934 11 545 or tel: (+45) 20 65 58 36 www.betterandbetter.no
Well Water / Vitale Living space

Barbara Hagen: Norwegian distributor for our glass carafe for gjenbeliving of drinking water. Old Drammensvei 48-1369 Members, Phone: + 47 67 58 90 68 Mobile: + 47 911 88 999 www.vitalelivsrom.no
LiliO Design

Webdesign for conscious surfers. Mathias Bolt Lesniak, Oksval terr. 28c, 1450 Nesoddtangen, Telephone: (+47) 473 28 734 www.lilio.com
Green Gourmet

Bente Westergaard company for ecological enjoyment: Cooking lessons and cooking teacher education, Gourmet Café in downtown Oslo. www.gronngourmet.no