Foreningen BALDRON  organiserer utdanningene i miljømedisin etter Dietrich Klinghardt. Utdanningen er bygget opp av Institutt for nevrokinesiologi, som også sertifiserer deltakerne, godkjenner lærerne og utarbeider undervisningsmateriell.

Kort om Foreningen BALDRON

Foreningen BALDRON er en ideell forening som har som formål å fremme helse, miljø og forskning for å inspirere til samhandling mellom mennesker og natur. BALDRON er omdannet fra et enkeltpersonforetak til en Ideell forening for bedre å kunne ivareta visjonen og målet med virksomheten, nemlig å skape grunnlag for ideelle prosjekter knyttet til helse og miljø. Foreningen BALDRON står for informasjon, forskning og nettverksbygging, med BALDRON Akademi som arrangør av seminarer, symposier og utdanningstilbud, samt deltakelse i offentlig debatt rundt relevante temaer. BALDRON arrangerer utdanning i Byggbiologi og har tatt initiativ til opprettelsen av Norsk Byggbiologi Forening BALDRON arrangerer utdanning i Mijlømedisin etter Dietrich Klinghardt BALDRON driver BALDRON Senter i Fastingsgate, med åpent hus for rådgivning, testing og veiledning BALDRON arrangerer hvert år et “El-Symposiet” . Det stratet med Wireless Humanity, og i 2013 går det femte årlige arrangementet av stabelen i oktober, med en lang rekke dyktige og anerkjente internasjonale forskere. BALDRON arrangerte våren 2011 for første gang et internasjonalt forskningstreff om vann, kalt “Vannets fremtid” 17.-20.3.2011. Året etter gjentok vi suksessen med WATER2012, et stort anlagt symposium på DoGA/Kuturkirken Jacob. BALDRON arrangerte i 2012 en LYS-konferanse i Oslo, i samarbeid med den internasjonale lysforeningen, og som et nytt grep for en nordisk lysforening under den internasjonale paraplyen.   Foreningen BALDRON eier BALDRON Helseforhandleren som driver næringsvirksomhet med rådgivning og salg av helseprodukter; og BALDRON Terapi som arbeider med å utvikle et eget terapinettverk. I BALDRONS lokaler i Fastingsgate 4 i Oslo, kan man også få satt opp time for testing, samt få kjøpt de naturlige midlene som inngår i Klinghardts behandlingsmetode. (Chlorella, koriander, omega, acerola, acai m.m.fl.) Den næringsmessige siden av virksomheten skal tjene de ideelle målene ved å skape et økonomisk grunnlag for ideelle prosjekter. Akademivirksomheten har som mål å utvikle ideer gjennom forskning, samhandling og nettverksbygging. Kort fortalt har vi TRE PRODUKTLINJER i vår salgs- og konsulentvirksomhet:

Konkrete produktlinjer og tjenester er:

  • El-følsomhet (Måling, skjerming og behandling).     Måleapparater for høyfrekvent stråling og lavfrekvente elektromagnetiske felt; Hovedleverandør: Gigahertz Solutions, Tyskland. www.gigahertz-solutions.com ; Materiell for beskyttelse mot stråling; tilskudd og terapeutiske tiltak for å utligne negative helseeffekter av stråling. http://www.gigahertz-solutions.com/
  • Styrking av immunforsvar via frekvensterapi, basert på Transkutan Elektrisk Nerve Stimulasjon (TENS). Leverandør: QuickZap, Sveits.www.quickzap.ch
  • Vitalisering av vann
  • Terapibad (Oljedispersjon: Jungebad)
  • Blomstermedisin og Eteriske Oljer
  • Kostholdsveiledning
  • Terapeutisk behandling (Miljømedisin etter Dr. Klinghardt, Enhetsterapi etter Dr. Audun Myskja, antroposofisk språkterapi, Toning, Fargebehandling (Photon Wave) mm.)

Vår ikke – kommersielle del omfatter kurs- og seminarvirksomhet og forskning. Salget av produktene i vår nettbutikk utgjør en direkte støtte til Jordsamvirket – et ideelt foretak for økologisk jordbruk, sosiale prosjekter og kulturell utveksling mellom Øst- og Vest-Europa. Deler av nettogevinsten på alle produkter  videreføres til Jordsamvirkets prosjekter: til Svartjordfondets modell for bærekraftig lokalsamfunn i Ukraina (www.freearth.org), eller til det innovative internasjonale pedgogiske prosjektet “Skole uten klasserom”, med basis i Russland (www.flowfond.org).

 

_____________________________________________________________________________

 

Association BALDRON organizes programs in environmental medicine after Dietrich Klinghardt. The program is built up by the Department of Neuroscience kinesiology, which also certifies the participants, approves teachers and prepares teaching materials.
Brief Society BALDRON

Association BALDRON is a non-profit association whose purpose is to promote health, environment and research to inspire interaction between humans and nature. BALDRON is converted from a sole proprietorship to an Ideal Society in order to better safeguard the vision and goal of business, namely to create a basis for nonprofit projects related to health and environment. Association BALDRON stands for information, research and networking, with BALDRON Academy as organizer of seminars, symposia and educational, as well as participation in public debate on relevant topics. BALDRON organizes education in Building Biology and has taken the initiative to establish Norwegian Building Biology Association BALDRON organizes education in Mijlømedisin by Dietrich Klinghardt BALDRON driver BALDRON Centre in Fasting Gate, with open house counseling, testing and counseling BALDRON every year a “El Symposium”. The Strata with Wireless Humanity, and in 2013 goes the fifth annual event held in October, with a wide range of skilled and renowned international scientists. BALDRON arranged in spring 2011 for the first time an international research results about water, called “The future of water” 17-20.03.2011. The following year we repeated the success with WATER2012, a large landscaped symposium on Doga / Kuturkirken Jacob. BALDRON organized in 2012 one LIGHT conference in Oslo, in cooperation with the international lysforeningen and as a new grip for a Nordic lysforening under the international umbrella. Association BALDRON own BALDRON Helseforhandleren who conducts business with consulting and sales of health products; and BALDRON Therapy working to develop an own therapy network. In BALDRONs premises in Fasting Gate 4 in Oslo, one can also get set up hours of testing as well buy the natural assets that are included in Klinghardts treatment. (Chlorella, cilantro, omega, acerola, acai mmfl.) The commercial side of the business to serve the ideal goals by creating an economic base for non-profit projects. Academy activities aims to develop ideas through research, collaboration and networking. Briefly, we have three product lines in our sales and consultancy:

EMF / RADIATION (see also www.emf-norge.no)
WATER
HELSEPRODUKTER

Specific product lines and services are:

El sensitivity (measurement, screening and treatment). Measuring Devices for high-frequency radiation and low-frequency electromagnetic fields; Main Supplier: Gigahertz Solutions, Germany. www.gigahertz-solutions.com; Materials for protection against radiation; grants and therapeutic measures to offset the negative health effects of radiation. http://www.gigahertz-solutions.com/
Strengthening immunity via frequency therapy, based on Transcutaneous Electrical Nerve stimulation (TENS). Supplier: QuickZap, Sveits.www.quickzap.ch
Revitalisation of water
Therapy (oil dispersion: Jungebad)
Flower Remedies and Essential Oils
Diet Guidance
Therapeutic Treatment (Environmental Medicine by Dr. Klinghardt, Device Therapy by Dr. Audun Myskja, anthroposophic language therapy, Toning, Color Management (Photon Wave) mm.)

Our non – commercial part includes courses and seminars and research. Sales of products in our store represents a direct support to Jordsamvirket – an ideal enterprise for ecological agriculture, social projects and cultural exchanges between East and West Europe. Parts of the net gain on all products continued to Jordsamvirket projects: the Black Earth Fund model for sustainable communities in Ukraine (www.freearth.org), or the innovative international pedagogical project “School without classrooms”, based in Russia (www.flowfond.org ).